Lietošanas noteikumi

Par Preču pārdošanu un piegādi

SIA “Mikel” reģistrācijas Nr.  44103120144, juridiskā adrese: Gulbenes nov., Gulbene, Dzeguzes iela 1, LV-4401, no vienas puses, turpmāk saukts – Pārdevējs, un persona (fiziska vai juridiska), kas veic pasūtījumu interneta veikalā mikel.lv un ir apstiprinājusi, ka ir iepazinusies un piekrīt šī Distances līguma, turpmāk tekstā – Līguma, noteikumiem, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1 Pārdevējs pārdot un piegādā elektroniskās ierīces, turpmāk saukta Prece, bet Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt Preci saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

1.2. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu un Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu, kas noteikta atbilstoši mikel.lv tīmekļa vietnē atrodamajam cenrādim, atkarībā no izvēlētā piegādes veida.

2. Preču pasūtīšanas un pieņemšanas – nodošanas kārtība

2.1. Preces tiek pasūtītas Pircējam, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu interneta veikalā mikel.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., pircēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un citus nepieciešamos rekvizītus, ja pircējs ir juridiska persona, vai personas datus un savu kontaktinformāciju, ja pircējs ir fiziska  persona. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot uz e-pastu: [email protected] Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta.

2.2. Vienlaicīgi ar pasūtījuma veikšanu par Preces iegādi, Pircējs izvēlas vēlamo Preces saņemšanas veidu:

2.2.1.bezmaksas – pasūtīto preci Pircējs saņem Pārdevēja birojā pēc adreses: Ozolu iela 11, Lubāna, LV-4830 darba laika ietvaros iepriekš zvanot pa tel.: 29488036

2.2.2. par samaksu – uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi ar Omniva (turpmāk kurjerpasts) starpniecību.

2.3. Interneta veikals mikel.lv patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikala klientu apkalpošanas speciālistiem neizdodas sazināties ar Pircēju pa viņa norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.

2.4. Preces izsniegšanu un/vai piegāde tiek veikta tikai pēc pilnas rēķina summas apmaksas SIA “Mikel” bankas kontā. Ja 5 (piecu) dienu laikā no priekšapmaksas rēķina izsūtīšanas Pircējs nav veicis priekšapmaksas rēķina apmaksu, tad Pirkuma pasūtījums anulējas.

2.5. Ja Preces pasūtījums un apmaksa tiek veikta darba laika ietvaros no 9:00 līdz 12:00, tad Prece tiek izsniegta un/vai piegādāta Pircējam:

2.5.1. nākamās darba dienas laikā Pārdevēja salonā pēc adreses: Ozolu iela 11, Lubāna, LV-4830 darba laika ietvaros iepriekš zvanot pa tel.: 29488036, ja Pircējs, veicot Pasūtījumu, ir izvēlējies bezmaksas Preces saņemšanas veidu;

2.6.  Pircējs pieņem Preci, pārbaudot to kvalitāti un kvantitāti kurjera vai interneta veikala klientu apkalpošanas speciālista klātbūtnē. Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Ja veicot Preču piegādi un/vai izsniegšanu, Pārdevējam nav iespēju Pavadzīmi izsniegt Pircējam, tad par piegādes apstiprinājumu kalpo paraksts par sūtījuma saņemšanu.

2.7. Ja piegādājot Preces Pircējam tiek konstatēts, ka piegādātās Preces veidi, apjomi vai kvalitāte neatbilst Pirkuma pasūtījumā norādītajam, Pircējs nekavējoties sazinās ar Pārdevēju un informē Pārdevēju par Preces piegādes nepilnībām.

2.8. Preču piegāde tiek nodrošināta tikai Latvjas teritorijā un preces tiek piegādātās 2-7 darba dienu laikā.

3. Maksājumi un norēķinu kārtība

3.1. Interneta veikalā mikel.lv Preces cenas ir norādītas eiro, ar PVN. Pilna pirkuma maksa, tai skaitā PVN un piegādes maksa, ja tādu Pircējs ir izvēlējies, tiek norādīta pasūtījuma apstiprinājumā vai avansa rēķinā un Pavadzīmē.

3.2. Pārdevējam ir tiesības precizēt cenas, ja tiek mainīta pievienotās vērtības nodokļa apmērs vai Preces vērtība.

3.3. Par pasūtīto Preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu iespējams norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu – pēc pasūtījuma apstiprināšanas, mikel.lv klientu apkalpošanas speciālists uz pasūtījumā norādīto e-pastu nosūtīs priekšapmaksas rēķinu. Veicot apmaksu, jānorāda priekšapmaksas numurs.

4. Atteikuma tiesības

4.1. Pircējs, fiziska persona, var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas 15 (piecpadsmitajā) dienā, no līguma noslēgšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

4.2. Pircējam atsakoties no pirkuma 4.1.punktā noteiktajā termiņā, Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs saglabā Preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.

4.3. Lai vienotos par Preces atdošanu atpakaļ, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu pa pastu vai e-pastu nosūtītu atteikuma veidlapu SIA “Mikel” ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma.

4.4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs nosūtīs SIA “Mikel” pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

4.5. Gadījumā, ja Pircējs atsakās no šī līguma 4.1 noteiktajā termiņā, SIA “Mikel” Pircējam atmaksās visus no Pircēja saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad SIA “Mikel” tika informēta par Pircēja lēmumu atteikties no Distances līguma un Prece ir saņemta SIA “Mikel” īpašumā. SIA “Mikel” ir tiesības aizturēt šo maksājumu līdz brīdim, kad attiecīgās preces (bez defektiem un trūkumiem) tiek atgrieztas atpakaļ SIA “Mikel”.

4.6. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības šādos gadījumos:

4.6.1. ja atgrieztā prece ir bojāta vai nav atgriezta pilnā komplektācijā;

4.6.2. ja Pircējs ir atvēris preces iepakojumu, kā rezultātā tā zaudējusi savu nozīmi, īpašības vai kvalitāti;

4.6.3. ja prece izmantota neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, patērētājs zaudē uz preci attiecināmo garantiju;

4.6.4. ja preces izgatavotas pēc pasūtītāja norādījumiem, tajā skaitā individuāla pasūtījuma.

4.7. Pircējam Prece jānodod SIA “Mikel” veikalā pēc adreses: Ozolu iela 11, Lubāna, LV-4830 darba laika ietvaros iepriekš zvanot pa tel.: 29488036, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs SIA “Mikel” paziņoja savu lēmumu atteikties no Distances līguma. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

4.8. SIA “Mikel” pieņem Pircēja atgriezto preci, kura nav lietota. Preces atgriešanas izmaksas Pircējs sedz no saviem līdzekļiem.

4.9. Preces atgriešanas tiesības ir paredzētas vienīgi fizisko personu līguma dalībniekiem – kad Pircējs ir fiziska persona, kas nav komersants un neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

5. Garantijas noteikumi

Garantija sedz TIKAI ražotāja brāķi; garantijas gadījums netiek piemērots, ja pasūtītā detaļa bijusi kļūdaini, neprofesionāli uzmontēta, lietota sliktas kvalitātes degviela, neprecīzs, nekvalitatīvas motoreļļas piejaukums u.c. pircēja / lietotāja apzinātas vai neapzinātas kļūmes.

  1. Visām Interneta veikalā mikel.lv piedāvātām precēm garantijas apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem. Preces garantijas apkalpošanas laiks ir norādīts tās aprakstā. Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegti garantijas dokumenti, ar atrunātiem šīs preces garantijas apkalpošanas nosacījumiem.

2.      Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam preces saņemšanas laikā pārbaudīt, vai pareizi aizpildīti garantijas dokumenti. Garantijas dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts:

  •   preces modelis,
  •   sērijas numurs,
  •   pārdošanas datums,
  •   pārdevēja un pircēja paraksti,
  •   juridiskām personām arī skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums.

3.      Garantijas dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus – šādā gadījumā garantijas dokumenti tiks atzīti pār spēkā neesošiem.

4.      Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

5.      Pat,  ja ražotājs precei noteicis garantijas termiņu, kas mazāks par diviem gadiem, Pircējam ir tiesības pieteikt prasījumu Pārdevējam par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

6.      Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

7.      Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas izmantot preci, Pircējs nevar prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.

8.      Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams saglabāt un uzrādīt garantijas dokumentus un pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci Pārdevējam. Transporta izmaksas sedz Pircējs.

9.      Lai pieteiktu prasījumu par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu, nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci Pārdevējam Ja prece ir lielgabarīta vai smagāka par 10 kg, preces nogādāšanu servisa centrā veic Pārdevējs vai, vienojoties par to ar Pārdevēju – Pircējs par Pārdevēja līdzekļiem.

10.  Garantijas apkalpošana notiks ātrāk, ja nogādāsiet preci tieši garantijas dokumentos norādītajā servisa organizācijā, bet varat vērsties arī Interneta veikala mikel.lv servisa centrā Ozolu ielā 11, Lubānā, e-pasts: [email protected] . Servisa centra darba laiks: darba dienās no 9:00 līdz 17.00, sestdien no 10:00 līdz 14.00.

11.  Mehānismu tīrīšana neietilpst garantijas apkalpošanas pakalpojumos. Šāds pakalpojums var tikt nodrošināts saskaņā ar klienta pieprasījumu, par atsevišķu samaksu.

12.  Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem, akumulatoriem, baterijām, savienojošiem vadiem,  spuldzītēm, drošinātājiem un citiem komplektējošiem, kuri ekspluatācijas procesā nolietojas, garantijas apkalpošana netiek paredzēta, vai tā ir ierobežota.

13.  Gadījumos, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja klients piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz. Ja klients piekrīt maksas remontam, jāiesniedz maksas remonta veidlapa. Servisa centram ir tiesības pieprasīt remontdarbu apmaksu pilnā mērā pirms maksas remonta sākšanas.

Gadījumā, ja Preces kvalitāte neatbilst līgumam, Pircējam ir šādas tiesības saskaņā ar PTAL normām (Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas):

1.      Ja no preces iegādes pagājuši mazāk kā seši mēneši:

1.      prasīt samazināt preces cenu;

2.      prasīt novērst preces neatbilstību;

3.      apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu;

4.      prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.

2.      Ja no preces iegādes pagājuši vairāk kā seši mēneši:

1.      vispirms pieprasīt preces neatbilstības novēršanu (remontu) vai preces apmaiņu;

2.      ja saprātīgā termiņā remonts vai apmaiņa nav iespējama, pieprasīt samazināt preces cenu vai izbeigt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudu proporcionāli preces nolietojumam.

Garantijas apkalpošana nav spēkā, ja precei:

1.      ir mehāniski bojājumi, kas radušies klienta vainas dēļ,

2.      bojājuma rašanās iemesls nav atkarīgs no ražotāja vai pārdevēja, ja tiek konstatēts, ka bojāta preces garantijas plomba, sērijas numurs, ir notikusi instrukcijai neatbilstoša iekļūšana izstrādājumā un/vai pircējs pats mēģinājis novērst bojājumu.

3.      ir bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.c. rezultātā,

4.      ja precei ir bojājumi, kas radušies svešu priekšmetu, šķidrumu, kukaiņu u.t.t., iekļūšanas rezultātā,

5.      ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir zemas kvalitātes ūdens (ar paaugstinātu kalcija, hlora, rūsas vai smilts saturu) izmantošana,

6.      ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība,

7.      ir bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums u.c.),

8.      bojājumi radušies tādēļ, ka prece netika lietota saskaņā ar tās lietošanas instrukciju, ka netika ievēroti preces uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi, kā arī gadījumos, kad izstrādājums netika uzstādīts atbilstoši instrukcijai,

9.      bojājumi radušies tādēļ, ka tā netiek izmantota paredzētajiem mērķiem vai sadzīves tehnika tiek izmantota profesionālā nolūkā,

10.  Nav veikta regulārā servisa apkope (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama).

Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, klients saņem servisa slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Servisam ir tiesības pieprasīt remontdarbu apmaksu pilnā mērā pirms maksas remonta sākšanas.